Vår – Jordförbättra

jordförbättra med kompost

Syftet med jordförbättring är att förbättra växternas förutsättningar att växa och utvecklas på ett bra vis.

Olika växter trivs med olika förutsättningar och i olika typer av jordar. I växtbiblioteket ’Växter A-Ö’ framgår vilka växter som trivs i vilken typ av jord.

Oavsett vilken jord du odlar i är det viktigt att jordförbättra genom att kontinuerligt tillföra organiskt material till jorden och gödsel som innehåller de näringsämnen som växterna behöver. En hög mullhalt är eftersträvansvärt oavsett vilken jordtyp man odlar i eftersom det främjar mikrolivet i jorden, ökar plantornas tillgång på luft och näringsämnen och förbättrar jordens förmåga att hålla fukt.


Gödsla med organiskt material för jordförbättring och näring

Att jordförbättra innebär alltså att tillföra material till jorden som gör den bättre för odling. Olika typer av organiskt material innehåller olika delar kol, kväve och andra näringsämnen. Kol skapar struktur i jorden medan kväve blir näring till växterna.

Grundgödsla trädgårdsland eller pallkragar på våren när jorden reder sig. I Norrland där det kan vara tjäle i jorden långt in på våren kan det vara en bra idé att gödsla på hösten. En lerjord ska inte bearbetas på våren eftersom den innehåller så mycket vatten. Gödsla därför din lerjord på hösten.

Mängden gödsel anpassas efter grödornas näringsbehov. Det kan vara smart att odla växter med samma näringsbehov i samma pallkrage. Läs mer om olika växter som trivs tillsammans under avsnittet ’Växtföljd och samodling’.

I växtbiblioteket ’Växter A-Ö’ kan du filtrera fram vilka växter som behöver mycket och lite näring.


Kompost

En kallkompost för trädgårdsavfall, ofta i huvudsak löv, ger inte så stort tillskott av näring men har en hög andel kol och är därför oerhört värdefull som jordförbättring och som täckmaterial. Andra kompost-tekniker såsom Bokashi, varmkompost med köksavfall och maskkompost innehåller däremot mycket näring men mindre kol.


Stallgödsel

Välbrunnen kogödsel är bra både ur näringssynpunkt och för att förbättra jordstrukturen. Kogödsel är långsamverkande vilket betyder att näringsämnena löser ut sig i jorden under lång tid. Kogödsel finns att köpa på plantskolan.

Välbrunnen hästgödsel fungerar också att gödsla med och innehåller både mycket näring och ger bättre struktur. Hästgödsel är mer snabbverkande än kogödsel.

Hönsgödsel och blodmjöl är mycket kväverika gödselmedel som är snabbverkande.

På senare år har Pyralid dykt upp som ett oönskat inslag i organiskt gödsel. Pyralid förstör växterna och hindrar deras tillväxt. Lär mer här www.for.se/pyralidaffaren/.


Biokol

Laddad biokol är också en effektiv jordförbättrare. Kolpartiklarna kan binda mycket näring på grund av sin struktur. På ytan trivs nyttiga svampar, bakterier och andra mikroorganismer som bidrar till att frigöra näring och samarbetar med växternas rötter för att utbyta näring. Biokol är bra jordförbättring för alla slags jordar. Kolen behöver vara laddad. Det betyder att den behöver ligga i t ex gödselvatten innan den används, annars suger den åt sig näring från sin omgivning och hindrar växternas näringsupptag. Färdigladdad biokol för odling finns att köpa i handeln.


Så här gör du

Odla ätbart rekommenderar kompost och biokol som de bästa grundgödslingsmetoderna beroende på vad som är lättast att få tag på där du odlar. Använd gärna stallgödsel om du har kontroll på att den är Pyralid-fri.

  1. Kratta undan växtrester från föregående års odling
  2. Sprid ut gödsel i lagom mängd på jorden och mylla ner i ytjorden. Bokashi behöver grävas ner i jorden så att den täcks
  3. Därefter kan det vara bra att luckra jorden. Se avsnittet om att förbereda pallkragen för odlingssäsongen. Läs mer om luckring i avsnitt ‘Förbered odlingsbädden
  4. Efter gödsling väntar man helst två veckor så att jorden får stabiliseras och näringsämnena har tid att sprida ut sig i jorden. Den här tiden fungerar också som en falsk såbädd. Det innebär att odlingsbädden förbereds för odling med luckring och gödsling och sen lämnas i ca två veckor. De ogräsfrön som finns i jorden får då tid att gro och kan enkelt rensas bort. På så sätt fås en ogräsfri ytjord där de nya plantorna ska växa upp.

Jordförbättring kan också ske under säsongen genom att man täcker odlingen ovanifrån.

Gräsklipp är t ex ett material som är oerhört näringsrikt och kan användas som jordförbättring. Sprid ut ett tjockt lager färskt gräsklipp men var lite försiktig med att lägga för nära plantor, speciellt små, eftersom de kan brännas vid nedbrytningen.


Mer hjälp i Växtbiblioteket:

I ’Växter A-Ö’ finns en filtreringsfunktion där du kan välja att filtrera på växter som har olika näringsbehov – litet, mellan, stort och närande växter som återför näring till jorden. Du kan också filtrera på vilka växter som trivs i olika typer av jordar.


Planeringshjälp för Odla ätbarts medlemmar

Som medlem i Odla ätbart app får du tillgång till en kalender där du får överblick över när du kan så och plantera ut för de växter du valt i ’Mina valda’. På så vis vet du när det börjar bli dags att förbereda dina pallkragar.

Du får också en personlig att-göra lista där du får tips om när det är dags att så utvalda växter där du bor i Sverige.